Årsmøter
Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar-mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Alle idrettslagets medlemmer er velkomne på årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Altså, er det færre møtt enn antallet i styret, er da årsmøtet ikke vedtaksført og det kan innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Saksliste legges ut før selve møtet for at hvem som helst kan se hva som skal diskuteres. Blant annet hva som rører seg hos de forskjellige, budsjett osv. Slik informasjon vil finnes her. 

Undergruppene skal ha gjennomført årsmøte før hovedlaget.

Styremøter
Hovedstyret i Lia IL har styremøter 1 gang i måneden. Dette har vi satt til den tredje tirsdagen i måneden.