Hovedstyret
Det er hovedstyret som leder idrettslaget og som er Lia ILs høyeste myndighet mellom
årsmøtene. Det er også hovedstyret som representerer Lia IL utad.

Lovpålagte oppgaver for styret

 • Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
  vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at
  idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en
  forsvarlig økonomistyring.
 • Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
 • Oppnevne en ansvarlig for polititattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
 • Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom
  årsmøtet ikke har valgt representanter.
 • Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

Andre viktige oppgaver

 • Sørge for den daglige ledelsen av Lia IL, herunder budsjett og regnskap og mål- og
  strategiarbeid.
 • Sørge for at aktiviteten i Lia IL følger idrettens retningslinjer.
 • Oppdatere klubbhåndboka.
 • Skrive hovedstyrets årsberetning til årsmøtet.
 • Innstille kandidater til valgkomité.
 • Utpeke minimum to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets kontoer og
  sørge for at alle utbetalinger er godkjent av minimum to personer i fellesskap (§12 (2)
  e)).

Det er hovedstyret som har det overordnede ansvaret for økonomien i Lia IL. Det innebærer at styret har ansvar for at «idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av
regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.» (§20 (2) b)).

Undergruppestyrer
Undergruppene velger selv sin styrer, som så blir godkjent på idrettslagets årsmøte. Undergruppene har sin egen økonomistyring og sin egen kasserer. Daglig leder, styreleder og idrettslagets regnskapsansvarlig har fullmakt til å utføre utbetalinger på vegne av undergruppene.