Det er to lovpålagte utvalg/komiteer:
- Kontrollutvalg (§21)
- Valgkomité (§22).

Hovedstyret i Lia IL har også opprettet en anleggskomite. Vi utnevner en person fra hovedstyret som er ansvarlig for at denne gruppa er operativ. Resterende komite består av et til styremedlem, to personer fra fotballgruppen og to personer fra Vikhallen AS.

Komiteen skal planlegge og gjennomføre møter, der man drøfter hva som må ordnes, bygges eller rehabiliteres ved idrettsanlegget til Lia IL. Det skal være tett samarbeid med hovedstyret, slik at de alltid er oppdatert.  

Anleggskomiteen i Lia IL:
- Åge Knutson Krogelien (leder) 
- Jens Salvesen (Styremedlem)
- Johan Hano (Fotball)
- Torje Jørgensen (Fotball) 
- Frank Olsen (Vikhallen AS)
- Nils Kvikshaug (Vikhallen AS)

Kontrollutvalg
Kontrollutvalget skal ha minst to medlemmer og et varamedlem og velges på årsmøtet (§16
14.b)):
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

 • Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets
  og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 • Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og
  økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover,
  vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
 • Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet,
  og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt
  arbeidsområde.
 • Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og
  foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert
  revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og
  kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver
  utvalget finner nødvendig.
 • Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og
  dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

  Kontrollutvalg for 2021:
  Nils Kvikshaug 
  Frank Olsen 
  Magne Bringsverd (vara)


  Valgkomité
  Årsmøtet velger, etter innstilling fra styret, en valgkomité med leder, to
  medlemmer og ett varamedlem (§16 14 d)):
  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og
  skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på
  årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av
  valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og
  forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

  Valgkomite 2021:
  - Jenny Sundsvold Lindstøl 
  - Johan Hano