Trenere
Disse retningslinjene er felles forventninger til alle trenere i idrettslaget. Retningslinjene er forventninger til hvordan trenere skal oppføre seg overfor utøvere, foreldre og når de representerer Lia IL.

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøverene
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse.
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap.
 • At utøvere skal kunne drive med andre idretter.
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre.
 • Vær et godt forbilde.
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening.
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator.
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine.
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen.
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren.
 • Vis god sportsånd og respekt for andre.
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet.
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter.

  Innholdet i treninger i Lia IL skal være preget av:
 • En målrettet plan.
 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter.
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser.
 • Effektiv organisering.
 • Saklig og presis informasjon.
 • Kreative løsninger.
 • Fleksibilitet ved problemløsning.
 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon.

  Forelder/foresatt
 • Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er
  du med, følger du idrettslagets regler.
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du.
 • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.
 • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel.
 • Lær barna å tåle både medgang og motgang.
 • Motiver barna til å være positive på trening.
 • Vis god sportsånd og respekt for andre.
 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om.
 • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

  Utøvere
  Utøvere i Lia IL skal:
 • Vise gode holdninger.
 • Respektere hverandre.
 • Vise lojalitet mot idrettslag og trenere.
 • Hjelpe hverandre.
 • Følge idrettslagets regler.
 • Stille opp for hverandre.
 • Være ærlig overfor trener og andre
  utøvere.
 • Ta ansvar for godt samhold.
 • Stå sammen.
 • Stille på treninger og stevner en har
  forpliktet seg til.
 • Vise engasjement.
 • Være stolt av sin egen innsats.
 • Anerkjenne andre sin innsats.
 • Ta ansvar for miljø og trivsel.
 • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med idrettslagets verdier.

  Film/Bilder
 • Før bilder eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra
  deres foresatte dersom barna er under 15 år.
 • Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det
  er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
 • Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre
  foreldrenes ønske om publisering.
 • Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer
  og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på
  barn.
 • Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til
  medier.
 • Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som
  for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
 • Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

Seksuell trakssering 
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er
nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn,
seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse
og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering,
trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg
atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og
aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den
oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet
menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke
til.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

 • Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 • Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 • Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 • Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering
  på en negativ måte.
 • Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 • Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med
  foresatte eller idrettsledelsen.
 • Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 • Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres, bør situasjonen tas opp og
  avklares åpent i miljøet.
 • Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i
  retur.
 • Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet
  (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at
  retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet

  Mobbing
  Idretten skal være et trygt sted å være. Vårt idrettslag har nulltoleranse for mobbing,
  trakassering og hets. Trenere og ledere i Lia IL skal alltid reagere på slik oppførsel.
  Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik
  at du er i stand til å oppdage mobbing blant barn i idrettslaget. Når du ser eller oppdager
  mobbing, skal du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson
  reagerer – hvis ikke kommuniserer du at mobbing er akseptert.

  Slik gjør du dersom du oppdager mobbing:
 • Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den.
 • Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som
  blir mobbet, som regel underdriver mobbingen.
 • Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget.
 • Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om
  gangen. Gi klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne
  opp med en ny samtale etter en stund.
 • Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt.

  Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener
  og leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer,
  oppfatter barna at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som
  refererer til etnisitet/hudfarge (neger, svarting), seksuell orientering (homo, homse) eller
  kjønn («Du kaster som ei jente!»). Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil
  det oftest fungere diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag.
  Som trener og leder har du ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse overfor hets og
  trakassering.

  Reiser 
  Alle som representerer Lia Idrettslag må opptre i tråd med det idrettslaget skal stå for.
  Styret har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal
  benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vårt idrettslag er representert.
  Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i idrettslagets regi at alle utøverne kommer
  hjem med en positiv totalopplevelse.
 • Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å
  tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold.
 • Trenerne har først og fremst et
  sportslig ansvar, så en god dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener
  er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige.
  På alle reiser i regi av idrettslaget, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har
  overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.
 • Styret bestemmer i samarbeid
  trenere hvem som skal være reiseledere på reiser til stevner, treningsleirer og
  konkurranser. Om det settes opp flere reiseledere blir disse enig seg mellom om
  eventuell fordeling av arbeidsoppgaver.
 • Alle barn under 10 år skal ha følge av foresatte eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting. Det kan settes avtaler med annen forelder om å overdra
  dette ansvaret. Dette skal være skriftlig inngått på forhånd.
 • Alle foreldre som deltar på reisen, skal bistå reiseledere om dette er nødvendig. På reiser til utlandet skal alle barn under 12 år ha med foresatt. Er det første gang noen mellom 12 og 13 år deltar i utlandet skal foresatte være med, selv om barnet
  er over 12 år.
 • Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de
  retningslinjer idrettslaget har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til
  trivsel for alle deltakerne.
 • Reiseleder rapporterer til styreleder i følgende saker:
  • Overgrepssaker.
  • Ulykke med personskader.
  • Dødsfall blant klubbens medlemmer.
  • Økonomisk utroskap.
  • Klare brudd på det idrettslaget ønsker å stå for.
  • Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller
  oppmerksomhet fra det offentlige.
 • Reiseleder har ansvar for at alle utøverne er med til enhver tid.
 • Reiseleder påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis
  Reiseleder påser at all bagasje er med. De yngste deltakerne kan trenge bærehjelp
  av noen eldre.
 • Reiseleder skaffer seg oversikt over stedet og gir beskjed om hvor deltakerne skal
  sove, sanitærforhold og hvor man skal spise. Dette gis det beskjed om.
 • Tidspunkt for måltider avtales med trenerne i forhold til stevnetider. Reiseleder
  legger best mulig til rette for måltidene ut fra hvilken informasjon som er gitt på
  forhånd og de kjøkkenmuligheter som er tilgjengelige.
 • For enkelte turer må tørrmat, saft, engangskopper, bananer, rosiner etc. kjøpes
  inn på forhånd. Dette er reiseleders ansvar.
 • Reiseleder(e) er også heiagjeng og oppmuntrer under stevnet. Trener har full
  konsentrasjon om de som til enhver tid konkurrerer. Reiseleder bør håndtere alle
  utenomsportslige spørsmål, sosiale konflikter, hodepine etc. underveis.
 • Oppmøte til øvelsene er den enkelte utøvers og treners ansvar.
 • Tilstrekkelig søvn er essensielt for å kunne yte godt. Det bør legges til rette for at
  også de yngste får nok søvn. Reiseleder i samarbeid med trenerne er ansvarlig for
  at leggetid og «stille-tid» formidles. De eldste kan gjerne ha senere tidspunkt enn
  de yngste.
 • Ved hjemkomst må reiseleder sjekke at hver enkelt blir hentet på riktig sted og til
  rett tid.
 • Reiseleder i samarbeid med styret koordinerer reiserapport med bilder og tekst
  som kan legges ut på hjemmesiden og/eller Facebook.
 • Krav om utlegg som reiseutgifter, innkjøp mv. leveres til kasserer senest en uke
  etter turen sammen med originale kvitteringer og et kort regnskap.
 • Foreldre er ansvarlig for å informere reiseleder om medisinering som utøvere
  trenger hjelp til.
 • For enkelte utøvere er dette kanskje deres første stevne eller deres første reise
  uten foreldrene. Enkelte kjenner kanskje heller ikke de andre barna særlig godt.
  Reiseleder må være spesielt oppmerksom ovenfor disse barna.
 • Reiseleder bør ha med plaster og smertestillende. I konkurransehaller er det
  hallen/stevnearrangør som har hovedansvar for medisinsk hjelp.
 • All bruk av rusmidler er forbudt. Brudd rapporteres til styret.